تیگاردموتور

List of authorized dealers

Rowنام نمایندگیکداستانشهرستانساعت کاریتلفننشانیاطلاعات بیشتررتبه
1فروشگاه مركـزي11111تهرانتهران7:30 - 17:30021-17777777تهران-تهران-امیرآباد کوچه 2 پایلوت: DX3-DX5-QOROS DX5-PICKIPA
2آقای صمدی11116البرزکرج7:30 - 17:30026-16584265البرز-کرج-خیابان 1 - کوچه 5پایلوت: DX3-DX5-PICKIPB
3اقای صباغی11120قمقم7:30 - 17:30025-12545585قم-بلوار 1-خیابان2-کوچه سروپایلوت: DX3-DX5-QOROS DX5-PICKIPC
4آقاي جعفری11201اردبيــــلاردبيــــل7:30 - 17:30045-12355958اردبیل-بزرگراه 5-خیابان6-کوچه 7پایلوت: DX3-QOROS DX5-PICKIPB
5شركت صنا خودرو11217يزديزد7:30 - 17:30035-13587459یزد-خیابان 7-کوچه کاجپایلوت: DX3-DX5-QOROS DX5B
6آقای صمصامی11398اصفهاناصفهان7:30 - 17:30031-12584785اصفهان-بزرگراه سرو-خیابان 9-کوچه دیدارپایلوت: DX3-DX5-QOROS DX5-PICKIPC
7آقاي خالدی11485آذربايجان غربیارومیه7:30 - 17:30044-12365448ارومیه-خیابان 25-کوچه سلام پایلوت: DX3-DX5B
RowName of the agencyCodeStateCityWorking hourTelAddressmore informationGrade
1central office111TehranTehran8:00 – 17:00021-47381
No. 17, Lashgari Hwy, Tehran, IranA