لیست نمایندگی های مجاز

ردیفنام نمایندگیکداستانشهرستانساعت کاریتلفننشانیاطلاعات بیشتررتبه
1فروشگاه مركـزي1111تهرانتهران8:00 - 17:00021-44666851 021-44666852کیلومتر 2 جاده مخصوص کرج، پلاک 17پایلوت: DX3-DX5-QOROS DX5-PICKIPA
ردیفنام نمایندگیکداستانشهرستانساعت کاریتلفننشانیاطلاعات بیشتررتبه
1نمایشگاه مركـزي1111تهرانتهران8:00 – 17:00021-44666851
021-44666852
کیلومتر 2 جاده مخصوص کرج، پلاک 17A