FA

EN

حقوق مشتریان

حقوق مصرف کنندگان

اگر چه دستورالعمل‌ها و ضوابط تعریف شده از سوی وزارت صمت معیار تعیین و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان محترم است، اما این ضوابط کمینه حقوق مشتریان گرامی بوده و بی شک خود را ملزم به رعایت حقوق مصرف کنندگان فرا تر از این اسناد می‌دانیم، زیرا از نظر ما مشتری مهمترین شریک و ذی‌نفع هر کسب و کار است.