FA

EN

حضور تیگارد موتور در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

حضور تیگارد موتور در نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

حضور تیگارد موتور در شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

شانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان، 3 لغایت 6 آذر ماه 1401 در کهن شهر اصفهان برگزار شد.

تیگارد موتور با محصول Tigard-x35 در این نمایشگاه حاضر و میزبان هم‌وطنان خونگرم اصفهانی بود.

در ادامه تصاویری از این حضور ارائه شده است.

تیگارد موتور در نمایشگاه
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو
تیگارد موتور
نمایشگاه صنعت خودرو
نمایشگاه صنعت خودرو